رنک Fox

27/04/2020 18:49
 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور kit VIP/.
 • دریافت کیت prime هر 24 ساعت با دستور kit prime /.
 • دریافت کیت legend هر 24 ساعت با دستور kit legend /.
 • دریافت کیت master هر 24 ساعت با دستور kit master /.
 • دریافت کیت premium هر 24 ساعت با دستور kit premium/.
 • دریافت کیت fox هر 24 ساعت با دستور kit fox/.
 • دریافت کیت مخصوص
 • قابلیت پرواز در سرور با دستور Fly/
 • تگ مخصوص در چت و تب لیست
 • تغییر نام مستعار با دستور Nick name/
 •  استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در چت.
 • استفاده از کد مجیک در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در نام مستعار.
 • استفاده از کد های رنگی در نام مستعار.
 • استفاده از کد مجیک در نام مستعار
 • استفاده از کد های فرمت در تابلو.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • استفاده از کد مجیک در تابلو.
 • نگه داشتن XP های شما پس از مرگ.‬‎
 • استفاده از کد God/
 • استفاده از کد های رنگی و فرمت و مجیک در Anvil برای تغییر اسم آیتم ها.
 • استفاده از دستور afk/.
 • گذاشتن آیتم به عنوان کلاه با دستور hat/.
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • برداشتن اسپاونر با کلنگ دارای انچنت سیلک تاچ.
 • تغییر موب اسپاونر با یک پنجم قیمت اسپانر  SS Change Mob / 
 •  موب های رنک قبل + iron golem , vindicator,  shulker
 • قابلیت ساخت وارپ 10 عدد Warp/
 • تعمیر آیتم های خود به صورت رایگان با دستور repair/.
 • انچنت کردن آیتم های خود به صورت رایگان با دستور enchant/.
 • تبدیل شدن به موب های مختلف با دستور dis mob/.
 • تبدیل شدن به حالت اولیه با دستور ud/.
 • تلپورت کردن به بازیکنان با دستور tp name/.
 • تلپورت کردن بازیکنان به شما با دستور tphere name/.
 • تلپورت کردن به بازیکنان با دستور (بدون محدودیت) tpo name/.
 • تلپورت کردن بازیکنان به شما با دستور (بدون محدودیت) tpohere name/.
 • غیر فعال کردن دریافت درخواست تلپورت با دستور tptoggle name/.
 • غیر فعال کردن دریافت پیام از بازیکنان با دستورmsgtoggle name/.
 • تغییر تایم سرور به روز با دستور day/.
 • تغییر تایم سرور به شب با دستور night/.
 • تغییر آب و هوای سرور به آب و هوای صاف با دستور sun/.
 • تغییر آب و هوای سرور به آب و هوای بارانی با دستورRain.‬‎/
 • اضافه شدن 300000$ به اکانت شما.
  توجه با  5 خرید از هر رنک میتوانید به صورت یک ساله از آن رنک استفاده کنید.